اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/18
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 60,419,524
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,580,476
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 610,365,588,070
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,117
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,102
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,075
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : -ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/28
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/18 10,117 10,102 27- 790,018 158,758,855 5,000 95,848,357 60,419,524 610,365,588,070
  2 1397/09/17 10,110 10,095 24- 0 157,968,837 329,126 95,843,357 59,634,506 602,033,786,643
  3 1397/09/16 10,096 10,081 15- 0 157,968,837 0 95,514,231 59,963,632 604,477,468,606
  4 1397/09/15 10,096 10,081 15- 366,248 157,968,837 0 95,514,231 59,963,632 604,479,373,941
  5 1397/09/14 10,096 10,081 15- 125,006 157,602,589 29,498 95,514,231 59,597,384 600,783,661,826
  6 1397/09/13 10,088 10,073 18- 131,784 157,477,583 251,449 95,484,733 59,501,876 599,357,976,848
  7 1397/09/12 10,081 10,067 16- 902,779 157,345,799 168,296 95,233,284 59,621,541 600,183,836,170
  8 1397/09/11 10,074 10,059 14- 573,676 156,443,020 200,730 95,064,988 58,887,058 592,333,309,818
  9 1397/09/10 10,064 10,049 10- 0 155,869,344 439,708 94,864,258 58,514,112 588,022,322,661
  10 1397/09/09 10,054 10,039 2- 0 155,869,344 0 94,424,550 58,953,820 591,821,781,221
  11 1397/09/08 10,054 10,039 2- 770,776 155,869,344 0 94,424,550 58,953,820 591,816,630,650
  12 1397/09/07 10,054 10,038 2- 1,416,724 155,098,568 365,494 94,424,550 58,183,044 584,062,136,171
  13 1397/09/06 10,046 10,031 5- 237,696 153,681,844 1,735,832 94,059,056 57,131,814 573,068,249,982
  14 1397/09/05 10,035 10,020 5- 0 153,444,148 1,235,544 92,323,224 58,629,950 587,452,215,574
  15 1397/09/04 10,028 10,013 2- 815,277 153,444,148 0 91,087,680 59,865,494 599,403,708,474
  16 1397/09/03 10,027 10,012 2- 0 152,628,871 137,379 91,087,680 59,050,217 591,216,137,883
  17 1397/09/02 10,016 10,001 9 0 152,628,871 0 90,950,301 59,187,596 591,942,342,430
  18 1397/09/01 10,016 10,001 8 1,838,475 152,628,871 0 90,950,301 59,187,596 591,929,703,732
  19 1397/08/30 10,178 10,163 9 238,097 150,790,396 19,059 90,950,301 57,349,121 582,849,670,769
  20 1397/08/30 10,015 10,000 9 238,097 150,790,396 19,059 90,950,301 57,349,121 573,501,764,046