اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 95,455,981
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,544,019
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 967,689,716,407
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,154
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,138
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,138
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : -ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/28
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/28 10,154 10,138 0 851,066 208,279,711 186,119 109,989,136 95,455,981 967,689,716,407
  2 1397/11/27 10,135 10,120 7 0 207,428,645 142,997 109,803,017 94,791,034 959,298,361,522
  3 1397/11/26 10,122 10,107 14 0 207,428,645 0 109,660,020 94,934,031 959,513,874,171
  4 1397/11/25 10,122 10,107 14 834,830 207,428,645 0 109,660,020 94,934,031 959,529,250,338
  5 1397/11/24 10,122 10,107 14 471,366 206,593,815 421,651 109,660,020 94,099,201 951,094,503,823
  6 1397/11/23 10,107 10,092 16 0 206,122,449 1,696,601 109,238,369 94,049,486 949,129,713,384
  7 1397/11/22 10,091 10,076 17 121,122 206,122,449 0 107,541,768 95,746,087 964,722,322,387
  8 1397/11/21 10,091 10,076 17 0 206,001,327 407,811 107,541,768 95,624,965 963,515,528,625
  9 1397/11/20 10,088 10,074 23 0 206,001,327 0 107,133,957 96,032,776 967,426,866,595
  10 1397/11/19 10,088 10,074 23 0 206,001,327 0 107,133,957 96,032,776 967,441,953,024
  11 1397/11/18 10,089 10,074 23 3,135,454 206,001,327 0 107,133,957 96,032,776 967,457,055,737
  12 1397/11/17 10,089 10,074 24 184,736 202,865,873 59,250 107,133,957 92,897,322 935,838,560,333
  13 1397/11/16 10,083 10,068 21 93,305 202,681,137 328,466 107,074,707 92,771,836 934,070,955,777
  14 1397/11/15 10,078 10,063 12 700,685 202,587,832 665,616 106,746,241 93,006,997 935,926,370,570
  15 1397/11/14 10,071 10,056 2 806,968 201,887,147 327,220 106,080,625 92,971,928 934,913,979,682
  16 1397/11/13 10,067 10,052 5 0 201,080,179 727,231 105,753,405 92,492,180 929,711,534,964
  17 1397/11/12 10,052 10,038 4 0 201,080,179 0 105,026,174 93,219,411 935,708,851,960
  18 1397/11/11 10,053 10,038 5 327,064 201,080,179 0 105,026,174 93,219,411 935,723,710,063
  19 1397/11/10 10,053 10,038 5 804,549 200,753,115 482,338 105,026,174 92,892,347 932,450,614,169
  20 1397/11/09 10,045 10,030 3 1,254,316 199,948,566 72,451 104,543,836 92,570,136 928,517,771,403