اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 60,858,538
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,141,462
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 609,543,400,799
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,031
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,016
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,962
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : -ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/28
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/03 10,031 10,016 54- 1,202,832 83,460,183 3,190,658 20,773,600 60,858,538 609,543,400,799
  2 1397/04/02 10,025 10,010 64- 0 82,257,351 1,403,169 17,582,942 62,846,364 629,095,560,684
  3 1397/04/01 10,015 10,000 65- 0 82,257,351 0 16,179,773 64,249,533 642,489,333,543
  4 1397/03/31 10,183 10,169 65- 773,747 82,257,351 0 16,179,773 64,249,533 653,324,460,051
  5 1397/03/31 10,014 10,000 65- 773,747 82,257,351 0 16,179,773 64,249,533 642,466,288,974
  6 1397/03/30 10,183 10,168 65- 958,243 80,709,857 29,226 16,179,773 63,475,786 645,445,416,196
  7 1397/03/29 10,172 10,158 67- 693,553 79,751,614 848,550 16,150,547 62,546,769 635,326,772,497
  8 1397/03/28 10,167 10,152 76- 2,892,529 79,058,061 322,171 15,301,997 62,701,766 636,568,173,697
  9 1397/03/27 10,161 10,146 83- 0 76,165,532 924,075 14,979,826 60,131,408 610,114,390,519
  10 1397/03/26 10,141 10,126 52- 0 76,165,532 0 14,055,751 61,055,483 618,248,639,496
  11 1397/03/25 10,140 10,126 52- 0 76,165,532 0 14,055,751 61,055,483 618,222,538,318
  12 1397/03/24 10,140 10,125 52- 1,370,456 76,165,532 0 14,055,751 61,055,483 618,196,496,872
  13 1397/03/23 10,139 10,124 52- 1,087,156 74,795,076 633,591 14,055,751 59,685,027 604,275,467,372
  14 1397/03/22 10,134 10,119 45- 1,594,633 73,707,920 265,607 13,422,160 59,231,462 599,360,692,028
  15 1397/03/21 10,128 10,113 46- 856,725 72,113,287 797,296 13,156,553 57,902,436 585,588,101,084
  16 1397/03/20 10,123 10,108 39- 1,647,725 71,256,562 1,101,977 12,359,257 57,843,007 584,670,319,975
  17 1397/03/19 10,116 10,102 40- 0 69,608,837 927,262 11,257,280 57,297,259 578,800,548,220
  18 1397/03/18 10,087 10,073 19- 0 69,608,837 0 10,330,018 58,224,521 586,482,748,572
  19 1397/03/17 10,087 10,072 18- 0 69,608,837 0 10,330,018 58,224,521 586,455,711,263
  20 1397/03/16 10,086 10,072 19- 0 69,608,837 0 10,330,018 58,224,521 586,428,720,524
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق